1. LESERSKRING KLUBLIDMAATSKAP

Ons bestuur die webtuiste www.lesersrking.com en www.leisurebooks.com
Ons maatskappy, Tuisblad (Edms.) Bpk., wat sake doen as Leserskring / Leisure Books (“ons” of “LK” of “LB”), ’n maatskappy in Suid-Afrika geregistreer onder die maatskappynommer 2014/063883/07 en met ons geregistreerde kantoor en handelsadres as 4de Verdieping, elevenADDERLEY-gebou, Adderleystraat 11, Kaapstad, 8001

Asook ons maatskappy, Tuisblad Limited Europe, wat sake doen as Leserskring Europa / Leisure Books Europe (“ons” of “LK” of “LB”), ’n maatskappy in die Verenigde Koninkryk  geregistreer onder die maatskappynommer 10807092 en met ons geregistreerde kantoor 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ,
’n Persoon wat aansoek gedoen en as ’n Leserskring-Klublid aanvaar is (“Klublid”) stem in om ’n aktiewe Klublid te bly deur gereeld produkte te bestel.
Klublidmaatskap duur van maand tot maand.

2. KLANTE WAT NIE KLUBLEDE IS NIE

Klante wat nie Klublede is nie kan produkte vanaf die webtuiste bestel soos en wanneer hulle verkies. Hulle sal die Nie-lidprys betaal en kwalifiseer nie vir die Klubprys (afslagprys) op sekere produkte nie. Lede kan op rekening koop en het 30 dae om te betaal. Klante wat nie Klublede is nie mag nie vir Klubkompetisies en Promosies kwalifiseer nie – verwys na die aparte reëls vir Kompetisies en Promosies in 6.2 hier onder.

3. BESTEL VAN PRODUKTE

Jy is onder geen verpligting om uit die Klubkatalogus of uit die ander katalogusse en spesiale aanbiedinge wat LK nou en dan mag publiseer en aan jou mag stuur (“Ander aanbiedinge / Katalogusse), te bestel nie.
Aktiewe Klublede sal alle Klubvoordele geniet terwyl hulle op ’n gereelde basis van enige Klubaanbiedinge bestel.

4. GELDE DEUR JOU BETAALBAAR

Wanneer daar na die prys van produkte in die Katalogus of in ander promosionele materiale verwys word, is (a) die “Voorgestelde Verkoopprys” of “VVP” (ook bekend as die Nie-lidprys) die prys soos deur die uitgewer voorgestel en wat moontlik in die meeste boekwinkels of ander winkels gevra mag word; en (b) die “Klubprys” is die prys waarteen ’n produk in die Katalogus aan Lede aangebied word.

5. TERUGSENDINGS EN TERUGBETALINGS

Verwys na die Terugsendings- en Terugbetalingsbeleid.

6. SPESIALE PROMOSIES / AANBIEDINGE EN KOMPETISIES

6.1 Bonusboeke

’n Sekere aantal boeke in elke Klubkatalogus word as “Bonusboeke” aangewys. Hierdie boeke word teen ekstra korting, bo en behalwe die gewone Klub-kortings op die VVP, aangebied. Hierdie addisionele korting word aan Lede gebied wat al vir 12 maande of langer aan die Klub behoort en wie reeds ’n ander item uit die Klubkatalogus bestel het. Dit is Leserskring (Edms.) Bpk. se manier om Lede wat vir lank deel uitmaak van die Klub, te bedank.

6.2 Algemene Bepalings & Voorwaardes vir Kompetisies

• Deur vir enige Leserskring / Leisure Books-kompetisie in te skryf stem Klublede in om tot beide die Algemene Bepalings & Voorwaardes, asook enige Bepalings & Voorwaardes wat as deel van die relevante kompetisie uiteengesit is, verbonde te wees.
• Klubkompetisies is oop vir alle Klublede in Suid-Afrika en Namibië. Werknemers, kompetisieborge, hulle filiale, promosionele- en advertensie-agentskappe en onmiddellike familielede word uitgesluit.
• Pryse sal deur middel van willekeurige seleksie toegeken word, tensy anders vermeld.
• Om in aanmerking te kom, moet die wenners se Klubrekening ten volle betaal wees, dus nie agterstallig wees nie.
• Wenners sal per foon of e-pos in kennis gestel word. Indien die wenner binne vyf werksdae nie bereikbaar is nie, sal ’n ander wenner gekies word. Pryse sal per koerier aan die wenner(s) gestuur word.
• Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
• Pryse kan nie aangepas, oorgedra, verleng of vir geld verruil word nie.
• Deur ’n prys te aanvaar, gee wenners outomaties aan Leserskring / Leisure Books of enige van hulle vennote toestemming om hulle name vir bemarkingsdoeleindes te gebruik en in die Klubkatalogus te publiseer.
• Leserskring / Leisure Books behou die reg voor om enige kompetisie-inskrywingsmeganismes en relevante pryse om enige rede aan te pas, uit te stel of te kanselleer sonder om enigiemand vooraf in kennis te stel.
• Sien afsonderlike kompetisiebesonderhede vir die sluitingsdatums en spesifieke kompetisiereëls of -meganismes wat van toepassing is.

7. ONS AANSPREEKLIKHEID

Niks in hierdie ooreenkoms sluit ons beperkinge of aanspreeklikheid vir die volgende uit nie:

7.1 Sterfte of persoonlike beserings as gevolg van ons nalatigheid;

7.2 Bedrog of bedrieglike wanvoorstelling; of

7.3 Enige ander saak waar dit vir ons onwettig sal wees om ons aanspreeklikheid uit te sluit, of te probeer om dit uit te sluit.

8. DIE OORDRA VAN REGTE EN VERPLIGTINGE

8.1 Die kontrak tussen ons en jou is bindend op ons en jou, en op ons onderskeie opvolgers en gevolmagtigdes.
8.2 Jy mag nie ’n Kontrak oordra, toeken of op ’n ander manier daarvan ontslae raak nie, of van enige van jou regte of verpligtinge wat hieruit voortspruit nie – nie sonder skriftelike kennisgewing vooraf nie.
8.3 Ons mag, enige tyd tydens die termyn van die Kontrak, enige van ons regte of verpligtinge wat uit die Kontrak voortspruit, oordra, toeken, subkontrakteer of andersins van die Kontrak ontslae raak.

9. INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE

9.1 Ons is die eienaar of lisensiehouer van alle intellektuele eiendomsregte op ons webwerf, ongeag of dit geregistreer is of nie, asook die materiaal wat daarop gepubliseer is. Hierdie werke word deur kopiereg beskerm en alle sulke regte word voorbehou.
9.2 Jy mag een kopie van enige van die bladsye op ons webwerf uitdruk, asook uittreksels aflaai, vir jou persoonlike verwysing. Jy mag nie enige deel van ons materiaal vir kommersiële doeleindes gebruik, sonder dat jy eers ’n lisensie van ons en ons lisensiehouers verkry het nie.
9.3 Indien jy kommentaar oor die Produkte en Dienste gelewer op enige webwerf, blog of sosiale media platform plaas (Kommentaar), moet jy seker maak dat sulke Kommentaar jou opinies is. Deur op die dienste in te teken gee jy ons onherroeplik toestemming om op ons webwerf uit jou Kommentaar aan te haal, asook in enige reklame-veldtogte of op sosiale media platforms wat ons mag skep, of tot sal bydra.

10. GEBEURTENISSE BUITE ONS BEHEER

10.1 Ons sal nie aanspreeklik of verantwoordelik wees vir enige mislukking of vertraging in optrede van enige van ons verpligtinge in terme van die Kontrak, wanneer dit deur gebeure buite ons redelike beheer veroorsaak word nie (Force Majeure).
10.2 ’n Force Majeure sluit in enige daad, gebeurtenis, nie-gebeurtenis, weglating of ongeluk buite ons beheer, en sluit spesifiek (sonder beperking) die volgende in:
10.2.1 Stakings, uitsluitings of enige ander industriële aksie;
10.2.2 Burgerlike opstand, oproerings, invalle, terroriste-aanvalle of bedreigings hiervan, oorloë (verklaar of nie) of bedreigings of voorbereidings vir oorloë;
10.2.3 Brande, ontploffings, storms, vloede, aardbewings, insinkings, epidemies of ander natuurrampe;
10.2.4 Gevalle waar die spoorweë, skepe, vliegtuie, motors of enige ander vorms van publieke of private vervoermiddels nie bruikbaar is nie;
10.2.5 Geval waar publieke of private telekommunikasienetwerke nie bruikbaar is nie; en
10.2.6 Die dade, bevele, wetgewing, regulasies of beperkings van enige goewerment.

10.3 Ons optrede onder hierdie Kontrak sal opgeskort wees vir die periode van die Force Majeure, en ons sal hiertydens ’n langer periode vir optrede hê. Ons sal ’n redelike poging aanwend om die Force Majeure stop te sit, of ’n oplossing probeer vind sodat ons verpligtinge onder die Kontrak nagekom kan word ten spyte van die Force Majeure.

11. KWYTSKELDING

11.1 Indien ons nie daarin slaag om, enige tyd gedurende die Kontrak, daarop aan te dring dat jy jou vereistes onder die Kontrak of enige van hierdie Bepalings en Voorwaardes nakom nie, of as ons nie op enige van die regte of regsmiddele waarop ons onder hierdie Kontrak geregtig is aandring nie, sal dit nie as kwytskelding van sulke regte of regsmiddele beskou word nie en sal dit jou nie van jou nakoming ten opsigte van sulke verpligtinge vryspreek nie.
11.2 ’n Kwytskelding deur ons van enige wanbetaling, geld nie as die kwytskelding van die opeenvolgende wanbetaling nie.
11.3 Geen kwytskelding deur ons van enige van hierdie Bepalings en Voorwaardes sal effektief wees tensy dit duidelik as ’n kwytskelding uiteengesit en skriftelik aan jou gekommunikeer is nie.

12. SKEIBAARHEID

Indien enige van hierdie Bepalings en Voorwaardes of enige stipulasies van ’n Kontrak deur enige bevoegde persoon as ongeldig, onregmatig of in enige mate onafdwingbaar bestempel word, sal so ’n bepaling, voorwaarde of stipulasie van die oorblywende bepalings, voorwaardes en stipulasies geskei word. Die oorblywende bepalings, voorwaardes en stipulasies sal steeds ten volle geldig wees soos deur die wet toegelaat.

13. VOLLEDIGE OOREENKOMS

13.1 Hierdie Bepalings en Voorwaardes en enige dokument waarna daar in die Bepalings en Voorwaardes verwys word, bepaal die hele ooreenkoms tussen ons en vervang vorige besprekings, korrespondensie, onderhandelinge, reëlings, verstandhoudings of ooreenkomste tussen ons met betrekking tot die onderwerp van enige Kontrak.
13.2 Ons erken albei dat, deur die Kontrak te sluit, ons nie op enige verteenwoordiging of waarborge staatmaak (hetsy dit onskuldig of nalatig gemaak is) wat nie in hierdie Bepalings en Voorwaardes uiteengesit is nie, en wat ook nie in die dokumente wat hierna verwys, uiteengesit is nie.
13.3 Ons stem elkeen saam dat ons enigste aanspreeklikheid in terme van daardie verteenwoordiging en waarborge wat in hierdie ooreenkoms uiteengesit is (hetsy dit onskuldig of nalatig gemaak is), vir kontrakbreuk sal wees.
13.4 Niks in hierdie klousule beperk of sluit aanspreeklikheid of bedrog uit nie.

14. ONS REG OM HIERDIE BEPALINGS EN VOORWAARDES TE WYSIG

14.1 Ons het die reg om hierdie Bepalings en Voorwaardes van tyd tot tyd te hersien en aan te pas om die volgende te weerspieël: veranderinge in marktoestande wat ons besigheid affekteer, veranderinge in tegnologie, veranderinge in betaalmetodes, veranderinge in relevante wette en regulatoriese vereistes en veranderinge in die vermoëns van ons stelsels.
14.2 Jy sal onderworpe wees aan die beleide, Bepalings en Voorwaardes wat geldig is wanneer jy jou produk by ons bestel, tensy ’n verandering in hierdie beleide, Bepalings en Voorwaardes volgens wet vereis word of deur regeringsgesag gemaak word (in so ’n geval sal dit op bestellings wat jy voorheen geplaas het van toepassing wees), of indien ons jou van die verandering in die beleide, Bepalings en Voorwaardes in kennis stel voordat ons die Bevestiging van Versending aan jou stuur (in so ’n geval het ons die reg om te aanvaar dat jy die verandering in Bepalings en Voorwaardes aanvaar het, tensy jy ons binne sewe werksdae vandat jy die produkte ontvang het van die teenoorgestelde in kennis stel).

15. WETGEWING EN JURISDIKSIE
Kontrakte met die doel om produkte via ons webtuiste te koop en enige geskil of eis wat hieruit of in verband met hierdie kontrakte, of uit hulle onderwerp of vorming geskied (insluitende nie-kontraktuele geskille of eise) sal deur die Suid-Afrikaanse reg regeer word.